Sprekers eerdere edities

Het Seneca Congres kent elk jaar een nieuw prikkelend thema, waar inspirerende sprekers hun licht over laten schijnen. Op deze pagina vindt u de bijdragen van de diverse sprekers. 

Seneca Congres 2019

De negentiende editie van Seneca heeft in het teken gestaan van zoeken naar nieuwe oplossingen voor urgente problemen in de zorg. Met tegelijk een grote bereidheid onder de deelnemers om concrete stappen te zetten.  

‘Ik zie een grote worsteling met de implementatie van initiatieven maar ik ben redelijk optimistisch over wat er gebeurt,’ aldus secretaris-generaal Erik Gerritsen van VWS in een samenvatting van de congresdagen.  Vooral bij het organiseren van zorg op de grensvlakken van WLZ en WMO en ZVW en WLZ zijn er problemen met de invoering van nieuwe vormen van zorg of bij het inkopen van zorg in het sociale domein die formeel niet onder de reikwijdte van de ZVW valt. 

Gerritsen is van mening dat de deelnemers aan het congres pas kunnen concluderen dat een baanbrekend project niet kan slagen nadat eerst op het hoogste niveau contact is gezocht met het ministerie. En daar onderzocht is wat de mogelijkheden zijn. Hij ziet een ‘ongelooflijke urgentie’ om problemen op de arbeidsmarkt of bij de in- of uitstroom van patiënten en cliënten op te pakken.

Een concrete stap die in de coulissen van het congres is voorbereid, is een initiatief in wording van GGZ Centraal, Zilveren Kruis en CZ om te stoppen met het registreren van de ‘indirecte uren’ van de medewerkers van GGZ Centraal. VWS heeft bij monde van Erik Gerritsen al zijn steun uitgesproken. ’Als dit lukt, vergroten we het werkplezier van de medewerkers en we realiseren extra capaciteit die zich laat berekenen op 15 fte per jaar,’ aldus bestuursvoorzitter Albert van Esterik van GGZ Centraal. De registratie van de indirecte uren wordt vervangen door een procentuele opslag die is gebaseerd op historische gegevens. De reikwijdte van dit plan is groot. Als het wordt opgeschaald naar de hele GGZ nemen de administratieve verplichtingen af en het werkplezier neemt toe. Bovendien ontstaat extra capaciteit voor bijvoorbeeld behandelaars. Dit is een categorie medewerkers die vanwege frustratie over de bureaucratie vaak voor een bestaan als zzp-er kiest en hoge tarieven vraagt.

Een andere opmerkelijke ontwikkeling is de bereidheid bij de zorgverzekeraars om in te kopen over de grenzen van de Wet Langdurige Zorg heen om een verbinding te leggen met het sociale domein. De plannen verkeren nog in een voorbereidend stadium. Maar als ze gerealiseerd worden, is sprake van een grote doorbraak.

Ook congresvoorzitter Martin van Rijn, tevens bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep, staat op de slotdag stil bij de praktische insteek van het congres: ‘Dit gaat over onszelf.’  Tevens signaleert hij dat de gezondheidszorg duidelijk in de context wordt geplaatst waarin hij wordt verleend. Zo heeft bijvoorbeeld het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam letterlijk in beeld gebracht wat de woon- en leefsituatie is van de patiënten die het ziekenhuis bezoeken. En een andere relevante constatering van de dagvoorzitter; ‘mij valt op dat er veel meer vrouwen ‘in the lead’ zijn.’

Anesthesioloog Frank Wille, tevens ervaringsdeskundige als revaliderend patiënt, geeft aan de deelnemers van Seneca mee dat hij vindt dat dat de zorg erg rond zorgverleners is georganiseerd.  ‘Ik denk dat mensen zelf hun zorg gaan organiseren.’ Sjim Romme , medeoprichter van de stichting Mens Achter de Patiënt staat stil bij wat bij noemt de ‘stroperigheid van de zorg’. Zijn advies: ‘Zoek de verbinding met de jonge generatie en laat meer zien van je persoonlijke onzekerheid.’