Marjanne Sint

“Handreiking aan bestuurders: stap buiten je comfort zone”

Seneca-voorzitter Marjanne Sint wil het debat dit jaar scherp voeren. Stonden vorig jaar de organisatie en de omgeving in de zorg centraal, nu zijn de bestuurders aan zet. Letterlijk wat haar betreft, want hen ziet ze graag buiten hun comfort zone stappen om openlijk over hun eigen dilemma’s in de zorg te praten. Door ze uit te dagen hun concrete toekomstvisie op de zorg te geven, met verfrissende ideeën die buiten de gebaande paden gaan.

“Je kunt in de zorg op twee manieren besturen. Je laat over je heen komen wat de politiek en zorgverzekeraars over je afroepen en reageert hierop, of je geeft proactief vorm aan moreel en daadwerkelijk leiderschap. De rol van zorgbestuurder is veranderd. De belangrijkste opgave in vooral de care, meer nog dan in de cure, is vorm geven aan de échte behoefte van mensen. De boodschap van dit Seneca Congres aan bestuurders is dan ook dat juist zij zich de rol moeten aanmeten van vernieuwer in de zorg. Dus niet alleen redeneren in kosten en bezuinigingen, maar toekomstbestendig beleid maken dat ruimte biedt aan slimme oplossingen, die mensen zorg op maat bieden. Als oud-bestuurder ken ik het spanningsveld dat hierbij speelt, maar we mogen nooit vergeten waar het in deze sector om gaat: mensen. We moeten af van ‘one size fits all’, want wat we grootschalig aanbieden, is niet altijd wat de mensen willen.”

Met open vizier over dilemma’s discussiëren
“Bij Seneca is veel ruimte voor inhoudelijke discussies en voor de langere termijn. De sprekers dragen met hun presentatie de munitie aan, in het aansluitende debat wil ik graag dat bestuurders met open vizier over hun eigen dilemma’s in de zorg praten. Om mensen over de streep te trekken, weet ik mij hierbij gesteund door Charles Groenhuijsen. Zijn inbreng vorig jaar was heel waardevol door zijn affiniteit met de zorg, maar vooral omdat hij scherp kan doorvragen. Hij is de onafhankelijke interviewer die ik niet ben en die in staat is de discussie aan te scherpen.”

‘De zorg is lange tijd zo’n beschermde sector geweest dat de uitdaging ontbrak om wérkelijk alternatieve formules te ontwikkelen’

Hoe denken bestuurders over de  brede omslag?
Juist nu het kabinetsbeleid erop is gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met ondersteuning van huisarts, wijkverpleging en mantelzorg, is er behoefte aan maatwerk en kleinschaligheid. Er zijn goede voorbeelden, kijk naar de Herbergier, Thomashuizen en Buurtzorg. Maar nu gaat het om een bredere omslag in de gevestigde organisaties van de zorg. Dat roept nieuwe vraagstukken op en vraagt om andere financieringsmodellen. Ik wil weten hoe bestuurders hierover denken. Wat kun je van mensen wel en niet verlangen in de mantelzorg? Wat gaan bedrijven zoals Philips, Google en Apple in de zorg betekenen? Welke rol kunnen pensioenfondsen en banken gaan spelen in de toekomst? Kun je zorg op hoge leeftijd bijvoorbeeld bekostigen door een hypotheekstelling op de eigen woning? Praktische en principiële vragen, die bij meer zelfredzaamheid van mensen aan de orde komen.”

Outside the box denken
“Dit Seneca Congres is geslaagd als het ertoe leidt dat bestuurders anders naar de zorg gaan kijken en meer outside the box durven denken. De zorg is lange tijd zo’n beschermde sector geweest, dat de uitdaging ontbrak om wérkelijk met innovatieve ideeën te komen. De Albert Heijns en Jumbo’s van deze wereld stellen voortdurend hun formule bij om hun consument optimaal te bedienen. Wat dit soort veranderingsprocessen betreft, heeft de zorg nog een flinke slag te maken.”